Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

Budapest
1062 Bajza u. 49-51

Rólunk

Kedves Szülők, Gyerekek!

Iskolánk, a Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola több mint 100 éve folytat oktató és nevelő munkát. Büszkék vagyunk rá, hogy nemzedékek adták egymásnak a kilincset, s az egykori diákok unokái - ma már tanítványaink.

Iskolánkba jelenleg több mint 500 tanuló jár. Felkészülésüket és tanulásukat könyvtár, szaktantermek, külön nyelvi- és jól felszerelt informatika termek, korszerű természettudományos előadóterem, valamint 6 interaktív tábla is segíti. Tornaterem, tornaszoba, gumitéglás udvar járul hozzá a tanulók egészséges életmódra neveléséhez. Az iskola területén működik a kerületi tanuszoda, mely Terézváros tanulói számára ingyenesen látogatható szombatonként.

Pedagógiai hitvallásunk:

Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték:

  • a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és az általános erkölcsi, közösségi normákkal,
  • a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség,
  • szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása.

 

Úgy állítjuk össze induló első osztályaink programjait, hogy a nyelvtanulás és a kreatív gondolkodás kibontakoztatásához a lehető legtágabb teret biztosítsuk:

Így alsó tagozaton a következő programok működnek:

 

Emelt szintű ének-zene program

A heti 4 óra ének-zeneoktatás mellett néptánc, karének, népi játékok, szereplések teszik színessé a programot. Az angol nyelv tanulását is biztosítjuk heti 2, majd 3 órában, 3. osztálytól.

Két tannyelvű angol program

Az angol nyelvet heti 5 órában tanítjuk. Ezen a nyelven tanulják még a tanulók a természetismeretet, a rajzot, a technikát és az ének-zenét  is. Felső tagozaton, az 5. osztálytól ez kibővül a történelem, az országismeret, majd 7. osztálytól az informatika tantárgy oktatásával is. A program előnye, hogy a kommunikáción alapuló nyelvoktatást képviseli.

Német nemzetiségi oktatást biztosító program

A német nyelvet heti 5 órában tanítjuk. Ezen kívül a rajz, a technika és az ének-zene tantárgyak tanítása is német nyelven folyik. A felső tagozaton pedig kibővül a német hon- és népismeret tantárggyal. A nemzetiséghez kapcsolódó hagyományőrzés, a nemzetiségi kultúra megismertetése kiemelt feladata a programnak.

Felső tagozaton már 5+1 órában oktatjuk a nyelvet és a tehetségeseknek szakkört is biztosítunk.

Emelt szintű matematika oktatást biztosító program

A matematika tantárgyat 5 órában tanítjuk ezen a tagozaton, ami kiegészül heti egy óra informatikával is, már első osztálytól. Ezen kívül a sakk játék elsajátítása is része a programnak, ami erősíti a tanulók stratégiai gondolkodását.

Valamennyi alsós osztályunkban biztosítjuk a néptáncórát és az úszásoktatást, függetlenül a programtól.

Iskolánkban évek óta kompetenciaalapú oktatás folyik. A képességek fejlesztését és a tehetséggondozást kiemelten fontosnak tartjuk. Évek óta akkreditált kiváló Tehetségpont vagyunk. Kooperatív tanulási technikákkal, projekt módszerekkel fejlesztjük tanulóink képességeit. Módszereink lehetőséget biztosítanak az alapos nyelvtani előkészítésre (szótagolás), az eltérő haladási ütem figyelembevételére (főként a késleltetett írástanítással).

A tanítók valamennyi osztályunkban kiemelt feladatuknak tekintik az iskolába lépés esetleges nehézségeinek feloldását, a meglévő képességek felismerését, ezek fejlesztését a személyiségközpontú oktatást és nevelést.

Minden alsós osztályban biztosítjuk a  korrepetálást, a lassabban haladók felzárkóztatását. Nagy gondot fordítunk a gyermekek testi fejlesztésére, a környezeti nevelésre is.

A harmadik és negyedik évfolyamon ének-zene tagozatos osztályok is működnek, az itt tanuló diákok az alsós kórus munkájában is aktívan részt vesznek.

Felső tagozaton folytatódik a készség és képességfejlesztés. Projektekkel, kooperatív technikákkal fejlesztjük a gyerekek ön- és társismeretét, együttműködő képességét. Kiemelt feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Az informatika és idegen nyelv oktatását jól felszerelt számítástechnika illetve nyelvi termek segítik. A természettudományos oktatás korszerű, XXI. századi modern eszközökkel felszerelt előadóteremben zajlik. 

ÖKO - iskolaként környezettudatos intézményként működünk. Tudatosan foglalkozunk a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, valamint hagyományaink ápolásával.

A kerületi és országos versenyeken elinduló tanulóink rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el.